MapHab. Mapatge de la lluita per l’habitatge
Stop Desnonaments! Stop Desahucios! Stop Evictions!
Alerta Desnonaments Casos Desnonaments Barcelona (2016-2022)

Sobre

MapHab "Stop desnonaments!" és un lloc web que s'ha desenvolupat en el marc del projecte de recerca CMMM que ha acompanyat les activitats més àmplies de l'Observatori DESC des del març de 2020. És producte del treball de proporcionar proves i recursos per facilitar canvis en les polítiques i pràtiques relacionades amb l'habitatge. Aquests mapes són el resultat de diversos intercanvis dins de les nostres xarxes, i agraïm especialment el suport dels col·laboradors (vegeu més avall) i de l'equip d'intel·ligència visual. La intenció de la iniciativa és oferir aquestes eines de cartografia als col·lectius que lluiten pel dret a l'habitatge a Catalunya.

CMMM – Critical Mapping in Municipalist Movements és un projecte de recerca de 3,5 anys que reuneix un equip internacional de Berlín, Belgrad i Barcelona. Està allotjat a K LAB, TU Berlín, amb el suport de la Robert Bosch Stiftung i s'ha implementat en col·laboració amb AKS Gemeinwohl (BLN), Kollektiv Raumstation (BLN), Ministarstvo Prostora (Ministeri de l'Espai) (BGD) i Observatori DESC (BCN). Paral·lelament a aquest mapa amb seu a Barcelona, l'equip de Belgrad va elaborar el seu mapa "Com de (no) assequible és l'habitatge a Belgrad?", i l'equip de Berlín va desenvolupar el seu mapa "Commoning Berlin".

Concepte de prototip

Aquesta iniciativa està impulsada per la creença que el cartografia crítica és una eina clau per a l'apoderament, ja que permet democratitzar el coneixement del territori i estableix connexions i aliances. A Barcelona, la tasca de cartografiar els desnonaments pretén oferir una eina per visibilitzar-los i mostrar on es produeixen. Així mateix, es pretén donar informació sobre “qui desnona a Barcelona” per tal de fer més transparent l'estructura de la propietat. De cara al futur, aquesta web pretén esdevenir una plataforma per recollir diferents materials en relació a les lluites per l'habitatge.

De moment, el lloc web allotja dos mapes diferents:

Alerta de desnonaments és un mapa de les convocatòries per aturar els desnonaments a Catalunya a partir del 2023. Mostra el lloc, data i hora, així com el nom del propietari (en el cas d'una persona jurídica) i el grup que fa la convocatòria. La informació la proporcionen els activistes que lluiten per un habitatge digne. El mapa pretén donar llum a la problemàtica dels desnonaments arreu de Catalunya i la resistència de base, així com sistematitzar la informació i fomentar la reflexió sobre on es produeixen els desnonaments. Enregistrant la data i l'hora de les convocatòries, és possible rastrejar la seva evolució temporal per tal d'identificar patrons potencialment rellevants. Al seu torn, la sistematització de les dades dels propietaris pretén millorar la comprensió de les relacions entre la geografia i l'estructura de la propietat pel que fa a la problemàtica dels desnonaments. Finalment, mostrar les àrees d'activitat dels diferents grups ens permet visualitzar solapaments i similituds.

Casos de desnonaments Barcelona (2016–2022) és un mapa dels casos de desnonaments recolzats pels col·lectius que lluiten pel dret a l'habitatge a Barcelona. S'hi inclouen els expedients de desnonament gestionats per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona entre els anys 2016 i 2022. Conté la data, l'adreça i la tinença de l'habitatge, així com el nom del propietari si és una persona jurídica (a partir del 2020). A més, mostra el resultat de cada cas: si va ser suspès als jutjats, aturat a la porta, executat o desconegut. A més, el mapa també recull les convocatòries de diferents grups d'habitatge per bloquejar els desnonaments entre el 2018 i el 2022. S'hi inclou informació sobre el lloc, la data i el nom del col·lectiu que va fer la convocatòria. En aquest cas, però, no hi ha informació sobre la tinença de l'habitatge (lloguer, hipoteca o ocupació), el resultat abans del 2020 i el nom del propietari en el cas de persona jurídica abans del 2022. Només s'especifica el resultat després del 2020 i el nom del propietari només per a l'any 2022. L'objectiu és identificar patrons espacio-temporals a partir de les dades recollides pels col·lectius que lluiten per l'habitatge a Barcelona. Es pretén conscienciar sobre la informació produïda pels mateixos col·lectius, assenyalant tant les potencialitats com els límits de les dades recollides. En fer-ho, aquest mapa pretén mostrar com l'acte de mapejar pot contribuir a la lluita.

Conjunt de dades

El mapa d'Alerta Desnonaments visualitza la informació compartida a través del canal d'emissió de Telegram “DesnonamentsBCN” i les convocatòries de voluntàries de diferents col·lectius que lluiten pel dret a l'habitatge a Catalunya.

El mapa Casos Desnonaments Barcelona (2016–2022) reflecteix dues bases de dades diferents. D'una banda, la base de dades de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona està construïda a partir de casos amb ordre judicial de desnonament, extret de la seva pàgina web. D'altra banda, la base de dades de les convocatòries de bloqueig de desnonaments es basa en la informació compartida pels col·lectius al canal d'emissió de Telegram “DesnonamentsBCN” i similars.

Contacte

Amb aquest web pretenem generar un espai obert i transversal, i esperem que esdevingui una infraestructura col·lectiva de les lluites en marxa. Ho veiem com un espai que pugui acullir iniciatives d'activistes, investigadores compromeses, cartògrafes, visualitzadores de dades, hackers, programadores i informàtiques.

Si esteu interessats a ajudar a mantenir i ampliar aquest lloc web i projecte de mapes, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info.maphab@gmail.com

Sobre

MapHab “¡Stop Desahucios!” es un sitio web que se desarrolló en el marco del proyecto de investigación CMMM que ha acompañado las actividades más amplias del Observatori DESC desde marzo de 2020. Es producto del trabajo de proporcionar evidencia y recursos para facilitar cambios en políticas y prácticas relacionadas con la vivienda. Estos mapas son el resultado de varios intercambios dentro de nuestras redes, y estamos particularmente agradecidos por el apoyo de los colaboradores (ver más abajo) y el equipo de inteligencia visual. La intención de la iniciativa es ofrecer estas herramientas de mapeo a los colectivos que luchan por el derecho a la vivienda en Cataluña.

CMMM – Critical Mapping in Municipalist Movements es un proyecto de investigación de tres años y medio que reúne a un equipo internacional de Berlín, Belgrado y Barcelona. Está alojado en K LAB, TU Berlin, respaldado por Robert Bosch Stiftung e implementado en colaboración con AKS Gemeinwohl (BLN), Kollektiv Raumstation (BLN), Ministarstvo Prostora (Ministerio del Espacio) (BGD) y Observatori DESC (BCN). Paralelamente a este mapa basado en Barcelona, el equipo de Belgrado elaboró su mapa “¿Qué tan (in)asequible es la vivienda en Belgrado?”, y el equipo de Berlín desarrolló su mapa “Commoning Berlin”.

Concepto de prototipo

Esta iniciativa parte de la creencia de que el mapeo crítico es una herramienta clave para el empoderamiento, ya que permite democratizar el conocimiento sobre el territorio y establecer conexiones y alianzas. En Barcelona, la tarea de mapear los desahucios pretende proporcionar una herramienta para visibilizarlos y mostrar dónde se producen. Asimismo, se pretende dar información sobre “quién desahucia en Barcelona” para hacer más transparente la estructura de la propiedad inmobiliaria. Mirando hacia el futuro, este sitio web pretende convertirse en una plataforma para recopilar material diferente en relación con las luchas por la vivienda.

Por ahora, el sitio web alberga dos mapas diferentes:

Alerta Desahucios es un mapa de las convocatorias para detener los desahucios en Cataluña a partir de 2023. Muestra su lugar, fecha y hora, así como el nombre del propietario (en el caso de una persona jurídica) y el grupo que realiza la convocatoria. La información la proporcionan los activistas que luchan por una vivienda digna. El mapa pretende arrojar luz sobre el problema de los desahucios en toda Cataluña y la resistencia popular, así como sistematizar la información y promover la reflexión sobre dónde se producen los desahucios. Al registrar la fecha y la hora de las llamadas, es posible rastrear su evolución temporal para identificar patrones potencialmente relevantes. A su vez, la sistematización de los datos de los propietarios pretende mejorar la comprensión de las relaciones entre la geografía y la estructura de la propiedad frente al problema de los desalojos. Finalmente, mostrar las áreas de actividad de los diferentes grupos nos permite visualizar solapamientos y complementariedades.

Casos de Desahucio Barcelona (2016-2022) es un mapa de los casos de desahucio que fueron apoyados por los colectivos que luchan por el derecho a la vivienda en Barcelona. Incluye los casos de desahucio gestionados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona entre 2016 y 2022. Contiene la fecha, dirección y tenencia de la vivienda, así como el nombre del propietario si es persona jurídica (a partir de 2020). Además, muestra el resultado de cada caso: si fue suspendido en los tribunales, detenido en la puerta, ejecutado o desconocido. Además, el mapa también registra las convocatorias de diferentes grupos de vivienda para parar los desahucios a puerta entre 2018 y 2022. Estas incluyen información sobre el lugar, la fecha y el nombre del grupo que hizo la llamada. En este caso, sin embargo, no se tiene información sobre la tenencia de la vivienda (alquiler, hipoteca u ocupación), el resultado antes de 2020 y el nombre del propietario en el caso de persona jurídica antes de 2022. El resultado se especifica únicamente después de 2020 y el nombre del propietario solo para el año 2022. El objetivo es identificar patrones espacio-temporales a partir de los datos recogidos por los colectivos que luchan por la vivienda en Barcelona. Se pretende sensibilizar sobre la información producida por los propios colectivos, señalando tanto las potencialidades como los límites de los datos recogidos. Al hacerlo, este mapa busca mostrar cómo el acto de mapear puede contribuir a la lucha.

Conjunto de datos

El mapa de Alertas Desahucios visualiza la información compartida a través del canal de difusión de Telegram “DesnonamentsBCN” y las convocatorias realizadas por voluntarios de varios colectivos que luchan por el derecho a la vivienda en Cataluña.

El mapa de Casos Desahucios Barcelona (2016-2022) refleja dos bases de datos diferentes. Por un lado, la base de datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona se construye a partir de casos con orden judicial de desahucio, extraídos de su web. Por otro lado, la base de datos de las convocatorias para bloquear los desahucios se basa en la información compartida por los colectivos en el canal de difusión de Telegram “DesnonamentsBCN” i similars.

Contacto

Con este sitio web pretendemos generar un espacio abierto y transversal, y esperamos que se convierta en una infraestructura colectiva de las luchas en marcha. Lo vemos como un espacio que puede albergar iniciativas de activistas, investigadoras comprometidas, cartógrafas, visualizadoras de datos, hackers, programadoras e informáticas.

Si está interesado en ayudar a mantener y expandir este sitio web y proyecto de mapeo, contáctenos en: info.maphab@gmail.com

About

“Stop Evictions!” is a website that was developed within the framework of the CMMM research project that has accompanied the wider activities of the Observatori DESC since March 2020. It is a product of ODESC’s larger work of providing evidence and resources to facilitate changes in policies and procedures related to housing. These maps are the result of various exchanges within our networks, and we are particularly grateful for the support of the contributors (see below) and the visual intelligence team. The intention of the initiative is to offer these mapping tools to the groups fighting for housing rights in Catalonia.

CMMM – Critical Mapping in Municipalist Movements is a 3.5-year research project that brings together an international team from Berlin, Belgrade, and Barcelona. It is hosted at K LAB, TU Berlin, supported by the Robert Bosch Stiftung, and implemented in collaboration with AKS Gemeinwohl (BLN), Kollektiv Raumstation (BLN), Ministarstvo Prostora (Ministry of Space) (BGD), and Observatori DESC (BCN). In parallel to this Barcelona-based map, the Belgrade Team produced their “How (un)affordable is housing in Belgrade?”map, and the Berlin Team developed their “Commoning Berlin” map.

Prototype Concept

This initiative is driven by the belief that critical mapping is a key tool for empowerment as it allows for the democratization of knowledge about territory and establishes connections and alliances. In Barcelona, the task of mapping evictions seeks to provide a tool to make them visible and show where they take place. Likewise, the aim is to provide information about “who evicts in Barcelona” in order to make the structure of property ownership more transparent. Looking to the future, this website is intended to become a platform to collect different material in relation to housing struggles.

For now, the website hosts two different maps:

Evictions Alert is a map of the calls to stop evictions in Catalonia from 2023 on (yet, only those that had not been suspended prior to the launch date). It shows their place, date, and time, as well as the name of the owner (in the case of a legal person) and the group making the call. The information is provided by the activists fighting for decent housing. The map is intended to shine light on the problem of evictions throughout Catalonia and the grassroots resistance, as well as to systematize information and promote reflection on where the evictions take place. By recording the date and time of the calls, it is possible to trace their temporal evolution in order to identify potentially relevant patterns. In turn, systematizing the data of the owners aims to improve the understanding of the relationships between geography and the structure of property with regard to the problem of evictions. Finally, showing the areas of activity of the different groups allows us to visualize overlaps and similarities.

Eviction Cases Barcelona (2016–2022) is a map of the eviction cases that were supported by the groups fighting for the right to housing in Barcelona. This includes the eviction cases managed by the Platform of People Affected by Mortgages (PAH) of Barcelona between 2016 and 2022. It contains the date, address, and housing tenure, as well as the name of the owner if it is a legal person (from 2020 onward). Moreover, it shows the outcome of each case: whether it was suspended in the courts, stopped at the door, executed, or unknown. In addition, the map also charts the calls of different housing groups to block evictions between 2018 and 2022. These include information on the place, date and the name of the group that made the call. In this case, however, there is no information on the housing tenure (rent, mortgage, or occupation/squat), the result before 2020 and the name of the owner in the case of a legal person before 2022. The result is specified only after 2020 and the name of the owner only for the year 2022. The aim is to identify spatio-temporal patterns from the data collected by the groups fighting for housing in Barcelona. It is intended to raise awareness about the bottom-up information produced by the collectives themselves, pointing to both the potentialities and limits of the data collected. In doing so, this map seeks to show how the act of mapping can contribute to the struggle.

Dataset

The Evictions Alert map visualizes the information shared through the “DesnonamentsBCN” Telegram broadcast channel and the calls provided by volunteers from various collectives fighting for the right to housing in Catalonia.

The Eviction Cases Barcelona (2016–2022) map reflects two different databases. On the one hand, the database of the Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona is built from cases with a court order for eviction, extracted from its website. On the other, the database of the calls to block evictions is based on the information shared by the collectives on the “DesnonamentsBCN” Telegram broadcast channel and similars.

Contact

With this website we aim to generate an open and transversal space, and we hope for it to become a collective infrastructure for our continuing struggle for housing justice. We see this as a space that hosts initiatives of activists, committed researchers, cartographers, data visualizers, hackers, programmers and computer scientists.

If you are interested in helping to maintain and expand this website and mapping project, please contact us at: info.maphab@gmail.com

Col·laboradors / Colaboradores / Contributors
Lorenzo Vidal was supported through the grant “H2020 Marie Skłodowska-Curie” (#101026179)

Developed by

The CMMM project is supported by:

Imprint

© 2023 - version 1.0
Concept and structure: CMMM BCN and K LAB
Design and programming: visual intelligence
Authors: Irene Escorihuela Blasco, Carla Rivera, Eduard Sala Barceló, Lorenzo Vidal
Editors: Andreas Brück, Katleen De Flander, Natasha Aruri
This map is part of the practice-oriented research project CMMM – Critical Mapping in Municipalist Movements
Disclaimer & Privacy