MapHab. Mapatge de la lluita per l’habitatge
Stop Desnonaments! Stop Desahucios! Stop Evictions!
Alerta Desnonaments Casos Desnonaments Barcelona (2016-2022)

Mapa dels casos de desnonament acompanyats pels col·lectius en defensa del dret a l’habitatge a Barcelona. D’una banda, els casos de desnonament gestionats per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona entre els anys 2016 i 2022. Es recopila la data, l’adreça i el tipus de desnonament, així com el nom del propietari demandant quan és persona jurídica (a partir del 2020) i el resultat del cas: si es suspèn a jutjats, s’atura a porta, s’executa o altre (desconvocat o es desconeix). D’altra banda, també apareixen les convocatòries dels col·lectius per aturar desnonaments a porta del 2018 fins al 2022. S’indica lloc, data de la convocatòria i el nom del col·lectiu convocant. En aquest darrer cas, no consta el tipus de desnonament, ni quin ha estat el resultat abans de 2020 (és a dir, a partir de 2020 sí s’especifica si ha estat executat o no). El nom del propietari quan és persona jurídica tampoc es registra fins l’any 2022. El resultat i el propietari demandant no apareixen en aquest mapa, però s'han tingut en consideració per l'anàlisi.

Objectius

L’objectiu és fer emergir patrons espacio-temporals a partir de les dades recopilades pels col·lectius en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona. Es pretén convidar a la reflexió col·lectiva entorn a la informació produïda pels col·lectius, apuntant a les potencialitats i mancances de les dades recopilades. D’aquesta manera, es busca mostrar què possibilita la seva sistematització i mapatge.

Metodologia

El mapa reflecteix dues bases de dades diferents. La base de dades de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) Barcelona es construeix a partir dels casos amb una ordre judicial de desnonament, extreta de la seva web. La base de dades de les convocatòries per aturar desnonaments a porta es construeix a partir de la informació compartida pels col·lectius en el canal de difusió de Telegram “DesnonamentsBCN”. En el filtre per col·lectius hi ha l'opció d'"Altres" en el cas de col·lectius que hagin fet menys de 5 convocatòries, així com el filtre "Varis" en el cas de desnonaments convocats per diferents col·lectius.

Casos PAH Barcelona

Les dades recollides per la PAH Barcelona són les més completes i les que més informació proporcionen per l'anàlisi. Observem com el nombre anual de casos amb desnonament es duplica entre 2016 i 2019 i després cau significativament l'any 2020, presumiblement per l'efecte de les moratòries imposades pel context pandèmic i de la Llei 24/2015. Malgrat les mesures, però, el nombre de casos no difereix gaire dels anys 2016 i 2017. L'efecte de les mesures també es pot observar en l'increment del percentatge de desnonaments suspesos als jutjats. El percentatge relatiu de desnonaments executats, però, sí que augmenta els anys 2020, 2021 i 2022, fet que indica que els casos no protegits per les moratòries han resultat més difícils d'aturar.

Pel que fa al règim de tinença, s'observa un increment relatiu dels casos d'ocupació durant tot el període i un increment brusc de casos de lloguer fins l’entrada en efecte de les moratòries. Els casos amb hipoteca, per la seva banda, mostren una evolució lleugerament ascendent fins el 2020, quan cauen en picat.

En proporció, els casos de desnonament que més s’executen són els de lloguer (7,2% dels de lloguer), en segon lloc els d’ocupació (4,5%) i per últim els d’hipoteca (1.4%). Els que més s’aturen a porta són els de lloguer (44,4%), després els d’ocupació (30,2%) i finalment els d’hipoteca (21%). Per últim, els casos de desnonament que més es suspenen als jutjats són, en proporció, els d’hipoteca (72%), després els d’ocupació (61,3%) i en darrer lloc els de lloguer (41,9%). A partir d'aquestes dades podem constatar l'alt grau d'efectivitat de l'organització col·lectiva, amb un percentatge de casos executats a porta relativament baix. D'altra banda, veiem com els casos de lloguer són els que més al límit es porten, ja que lideren tant les victòries com les derrotes a porta.

Resultat casos PAH Barcelona (2016-2022)

Geogràficament, els casos de desnonament es concentren de forma significativa al voltant del local de la PAH al barri d'Hostafrancs i els barris adjacents, incloent-hi també els d'Hospitalet. Això indica la importància de la lògica territorial i el factor de proximitat en l'organització de la lluita contra els desnonaments. Així mateix, els barris de Sant Antoni i el Raval destaquen com a punts calents, presumiblement per l'impacte de la gentrificació i la turistificació, i també barris perifèrics i de rendes baixes com ara a Nou Barris i a la Marina del Port.

Mapa de casos PAH Barcelona (2016-2022)

Finalment, segons les dades relatives al propietari demandant recollides entre els anys 2020 i 2022 destaca el fet que un 61,6% dels casos de desnonament corresponen a un propietari privat persona jurídica. És un percentatge proporcionalment molt elevat tenint en compte que aquests controlen aproximadament una tercera part del parc d'habitatges de lloguer de la ciutat, segons les dades de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona de 2020. La resta de desnonaments els sol·liciten persones físiques (35,6%) i entitats públiques (2,7%). Els propietaris que més apareixen rere aquestes demandes de desnonament són la SAREB (46 casos), Blackstone Inc. (35) i Cerberus Capital Management (26).

Canal Desnonaments BCN

Les dades proporcionades pel canal de Telegram Desnonaments BCN ens permeten traçar l'evolució temporal i la distribució territorial de les convocatòries per aturar desnonaments a porta entre 2018 i 2022. Pel que fa a la seva evolució temporal, durant els anys 2018 i 2019 se'n van realitzar, de mitjana, gairebé dues convocatòries per dia laborable. A partir de 2020, s'observa una reducció significativa de les convocatòries, probablement per l'efecte de les moratòries imposades pel context pandèmic i les mesures de la Llei 24/2015. Així i tot, aproximadament, es va continuar fent una convocatòria per dia laborable durant els anys 2020 i 2021. El 2022, es va reduir la intensitat a 2 convocatòries cada 3 dies laborables. A partir de les dades del Consell General del Poder Judicial sobre diligències de llançament a Barcelona, podem calcular que del 2018 al 2022, els col·lectius van convocar a aturar aproximadament el 15% de tots els desnonaments programats a la ciutat. Aquestes dades demostren tant l'alt grau de mobilització dels col·lectius com la gravetat de l'emergència residencial a la ciutat.

Pel que fa a la geografia de les convocatòries, destaquen com a punts calents els barris cèntrics del Poble Sec, el Raval i el Gòtic, on els efectes de la gentrificació i la turistificació s'han topat amb sindicats barrials fortament organitzats i mobilitzats. També destaca Ciutat Meridiana, coneguda popularment com a Villa Desahucio, i com a territori defensat per una històrica associació de veïns. Altres punts del districte de Nou Barris han protagonitzat mobilitzacions, així com algunes zones perifèriques a l'Hospitalet i Badalona. Els barris de Sants, Badal, la Bordeta i Hostafrancs, on es troben les seus de la PAH Barcelona i del Grup d'Habitatge de Sants, mostren una activitat considerable. Amb aquestes dades és difícil discernir en quina mesura la intensitat de la mobilització reflecteix el grau d'organització social o d'emergència residencial d'un territori. La menor activitat a alguns barris amb rendes baixes, però alhora amb relativament poca organització contra els desnonaments fins fa poc, com ara al Districte de Sant Martí, indica segurament la importància de l'organització territorialitzada.

Mapa de convocatòries per aturar desnonaments (2018-2022)

Segons les dades recollides sobre el propietari demandant l’any 2022, un 51% van ser particulars, un 48% persones jurídiques i un 1% entitats d’habitatge social. De nou, es pot observar com la proporció de desnonaments demandats per persones jurídiques és molt superior al seu pes proporcional en la propietat de l’estoc d’habitatge de lloguer a la ciutat. Els propietaris que més apareixen rere aquestes demandes de desnonament són Cerberus Capital Management (21 convocatòries), la SAREB (8) i Ahora Asset Management (8) - paraigües d’empreses com Coronas Real Estate, Mágicos Capital SL i Talismán Capital SL. Aquestes dades reflecteixen la importància de campanyes com “Guerra a Cerberus”, així com la virulència de la estafa de la SAREB, ja que els immobles de Ahora Asset Management també provenen majoritàriament d'aquesta entitat.

Casos PAH Barcelona

Les dades recollides per la PAH Barcelona són les més completes i les que més informació proporcionen per l'anàlisi. Observem com el nombre anual de casos amb desnonament es duplica entre 2016 i 2019 i després cau significativament l'any 2020, presumiblement per l'efecte de les moratòries imposades pel context pandèmic i de la Llei 24/2015. Malgrat les mesures, però, el nombre de casos no difereix gaire dels anys 2016 i 2017. L'efecte de les mesures també es pot observar en l'increment del percentatge de desnonaments suspesos als jutjats. El percentatge relatiu de desnonaments executats, però, sí que augmenta els anys 2020, 2021 i 2022, fet que indica que els casos no protegits per les moratòries han resultat més difícils d'aturar.

Pel que fa al règim de tinença, s'observa un increment relatiu dels casos d'ocupació durant tot el període i un increment brusc de casos de lloguer fins l’entrada en efecte de les moratòries. Els casos amb hipoteca, per la seva banda, mostren una evolució lleugerament ascendent fins el 2020, quan cauen en picat.

En proporció, els casos de desnonament que més s’executen són els de lloguer (7,2% dels de lloguer), en segon lloc els d’ocupació (4,5%) i per últim els d’hipoteca (1.4%). Els que més s’aturen a porta són els de lloguer (44,4%), després els d’ocupació (30,2%) i finalment els d’hipoteca (21%). Per últim, els casos de desnonament que més es suspenen als jutjats són, en proporció, els d’hipoteca (72%), després els d’ocupació (61,3%) i en darrer lloc els de lloguer (41,9%). A partir d'aquestes dades podem constatar l'alt grau d'efectivitat de l'organització col·lectiva, amb un percentatge de casos executats a porta relativament baix. D'altra banda, veiem com els casos de lloguer són els que més al límit es porten, ja que lideren tant les victòries com les derrotes a porta.

Resultat casos PAH Barcelona (2016-2022)

Geogràficament, els casos de desnonament es concentren de forma significativa al voltant del local de la PAH al barri d'Hostafrancs i els barris adjacents, incloent-hi també els d'Hospitalet. Això indica la importància de la lògica territorial i el factor de proximitat en l'organització de la lluita contra els desnonaments. Així mateix, els barris de Sant Antoni i el Raval destaquen com a punts calents, presumiblement per l'impacte de la gentrificació i la turistificació, i també barris perifèrics i de rendes baixes com ara a Nou Barris i a la Marina del Port.

Mapa de casos PAH Barcelona (2016-2022)

Finalment, segons les dades relatives al propietari demandant recollides entre els anys 2020 i 2022 destaca el fet que un 61,6% dels casos de desnonament corresponen a un propietari privat persona jurídica. És un percentatge proporcionalment molt elevat tenint en compte que aquests controlen aproximadament una tercera part del parc d'habitatges de lloguer de la ciutat, segons les dades de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona de 2020. La resta de desnonaments els sol·liciten persones físiques (35,6%) i entitats públiques (2,7%). Els propietaris que més apareixen rere aquestes demandes de desnonament són la SAREB (46 casos), Blackstone Inc. (35) i Cerberus Capital Management (26).

Canal Desnonaments BCN

Les dades proporcionades pel canal de Telegram Desnonaments BCN ens permeten traçar l'evolució temporal i la distribució territorial de les convocatòries per aturar desnonaments a porta entre 2018 i 2022. Pel que fa a la seva evolució temporal, durant els anys 2018 i 2019 se'n van realitzar, de mitjana, gairebé dues convocatòries per dia laborable. A partir de 2020, s'observa una reducció significativa de les convocatòries, probablement per l'efecte de les moratòries imposades pel context pandèmic i les mesures de la Llei 24/2015. Així i tot, aproximadament, es va continuar fent una convocatòria per dia laborable durant els anys 2020 i 2021. El 2022, es va reduir la intensitat a 2 convocatòries cada 3 dies laborables. Aquestes dades demostren tant l'alt grau de mobilització dels col·lectius com la gravetat de l'emergència residencial a la ciutat.

Pel que fa a la geografia de les convocatòries, destaquen com a punts calents els barris cèntrics del Poble Sec, el Raval i el Gòtic, on els efectes de la gentrificació i la turistificació s'han topat amb sindicats barrials fortament organitzats i mobilitzats. També destaca Ciutat Meridiana, coneguda popularment com a Villa Desahucio, i com a territori defensat per una històrica associació de veïns. Altres punts del districte de Nou Barris han protagonitzat mobilitzacions, així com algunes zones perifèriques a l'Hospitalet i Badalona. Els barris de Sants, Badal, la Bordeta i Hostafrancs, on es troben les seus de la PAH Barcelona i del Grup d'Habitatge de Sants, mostren una activitat considerable. Amb aquestes dades és difícil discernir en quina mesura la intensitat de la mobilització reflecteix el grau d'organització social o d'emergència residencial d'un territori. La menor activitat a alguns barris amb rendes baixes, però alhora amb relativament poca organització contra els desnonaments fins fa poc, com ara al Districte de Sant Martí, indica segurament la importància de l'organització territorialitzada.

Mapa de convocatòries per aturar desnonaments (2018-2022)

Segons les dades recollides sobre el propietari demandant l’any 2022, un 51% van ser particulars, un 48% persones jurídiques i un 1% entitats d’habitatge social. De nou, es pot observar com la proporció de desnonaments demandats per persones jurídiques és molt superior al seu pes proporcional en la propietat de l’estoc d’habitatge de lloguer a la ciutat. Els propietaris que més apareixen rere aquestes demandes de desnonament són Cerberus Capital Management (21 convocatòries), la SAREB (8) i Ahora Asset Management (8) - paraigües d’empreses com Coronas Real Estate, Mágicos Capital SL i Talismán Capital SL. Aquestes dades reflecteixen la importància de campanyes com “Guerra a Cerberus”, així com la virulència de la estafa de la SAREB, ja que els immobles de Ahora Asset Management també provenen majoritàriament d'aquesta entitat.